O ceně

1. ledna spouštíme nominace a přihlášení do ceny GTP CR 2019

Zadejte svůj e-mail a my se vám připomeneme, až bude možné nominovat.

O ceně

Global Teacher Prize Czech Republic – cena pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním.

Podmínky soutěže

Všeobecné podmínky pro přihlášení se do ceny Global Teacher Prize Czech Republic.

Svým přihlášením do soutěže Global Teacher Prize Czech Republic potvrzuje každý účastník, že souhlasí s podmínkami soutěže uvedenými níže.

1. Global Teacher Prize Czech Republic
Ocenění GTP CR vyhlašují subjekty EDUin, Otevřeno a Trvalá obnova škol (dále jen „pořadatel“) v rámci iniciativy Učitel, povolání snů. Věříme, že naše budoucnost je ovlivněna kvalitním vzděláváním a o něm rozhodují učitelé. Chceme najít a ocenit ty nejlepší z nich. Kandidáti, kteří se umístí na prvních třech místech soutěže obdrží 50.000 Kč a současně jim pomůžeme s přihlášením do mezinárodní ceny Global Teacher Prize.

2. Způsobilost k účasti v soutěži
Každý účastník soutěže musí splňovat následující podmínky: Musí být ve věku minimálně 18 let. Musí být občanem České republiky. Musí být učitelem základní nebo střední školy na území České republiky. Musí být trestně bezúhonný. Nesmí být vítězem minulého ročníku ceny. Neumístil se v minulém ročníku mezi třemi nejlepšími finalisty soutěže.

3. Přihlašování do soutěže
Za účelem účasti v soutěži je třeba vyplnit přihlašovací formulář dostupný na webové stránce soutěže do termínu uvedeného v aktuálním harmonogramu soutěže.

4. Kritéria výběru vítěze
Účastníci soutěže jsou hodnoceni podle následujících kritérií: Podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka. Vytváření přenositelných inovativních forem výuky. Spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí a aktivní účast v mimoškolních aktivitách. Zapojení a vliv v profesní komunitě.

5. Způsob výběru vítěze
Pořadatel vyřadí neúplné či jinak vadné přihlášky. Neúplnou přihláškou se rozumí zejména taková přihláška, u níž nejsou popsána všechna kritéria.

Přihlášky posuzují nezávislí hodnotitelé na základě bodového hodnocení uvedených kritérií. Každý hodnotitel přidělí přihlášce bodové hodnocení na škále 0-10 (hodnocení 1 je nejméně, hodnocení 10 nejvíce), a to pro každé kritérium zvlášť (každý hodnotitel tedy může přidělit jedné přihlášce maximálně 40 bodů a minimálně 0 bodů). Bodové hodnocení přihlášky je součtem bodů přidělených všemi hodnotiteli. Hodnotitelé vyberou v prvním kole na základě bodového hodnocení přihlášek 30 semifinalistů ceny.

Ve druhém kole budou semifinalisté vyzváni k doplnění relevantních skutečností a na základě těchto doplnění vyberou nezávislí hodnotitelé finalistů ceny.

Finalisty ceny hodnotí nezávislá odborná porota;  navštíví je na místech jejich působiště a na základě  prostudování přihlášek, přiložených důkazů a vyhodnocení práce  finalistů v praxi vybere na společném zasedání 3 vítěze ceny. Při hodnocení finalistů v místech jejich působiště musí být přítomni vždy minimálně dva členové poroty. Členy nezávislé odborné poroty vybírá pořadatel.

Výsledky soutěže vyhlašuje pořadatel během slavnostního večera, který se koná v souladu s harmonogramem soutěže. Pořadatel udělí ocenění GTP CR vítězi a též vyhlásí umístění účastníků soutěže, kteří se umístili na druhém a třetím místě.

6. Předmět výhry soutěže
Předmětem výhry ceny je 3 x 50.000,- Kč (dále jen „výhra“). Tuto výhru získávají finalisté, kteří se umístili na prvních třech místech ceny. Pořadatel ceny uzavře s výherci ceny darovací smlouvu, v níž se zaváže k převedení výhry na výherce. Výherci obdrží výhru prostřednictvím převodu na bankovní účet, který uvede v darovací smlouvě. Tři finalisté, kteří se umístili na prvních třech místech ceny, získávají pro školu, na které působí, poukázku v hodnotě 20. 000 Kč na výběr produktů od hlavního partnera ceny, společnosti Albi. Vítěz ceny GTP CR  zároveň obdrží stáž na zahraniční vzdělávací instituci  v hodnotě 30. 000 Kč.

7. Prohlášení účastníka soutěže
Podáním přihlášky účastník soutěže: Potvrzuje, že je způsobilý se soutěže účastnit. Uděluje pořadateli nevýhradní, neodvolatelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k užívání a úpravě přihlášky včetně přiložených dokumentů, a to zcela nebo zčásti, pro nekomerční účely, bez nároku na jakoukoli platbu nebo jiné protiplnění, a udělují mu souhlas s jejich prezentací v médiích. Prohlašuje, že je autorem materiálů, které zaslal jako dokumenty, osvědčující činnost účastníka soutěže ve vztahu k danému kritériu. Uděluje souhlas se zveřejněním, jakož i jiným zpracováním svého jména a podoby bez předchozího upozornění nebo jakékoliv dodatečné kompenzace, a to v souladu s platnými právními předpisy. Vítěz uděluje souhlas též k tomu, aby pořadatel publikoval (medializoval) jeho jméno, hlas, podobu i skutečnost, že vyhrál, a všechny záležitosti s tím spojené.
Potvrzuje, že souhlasí s podmínkami soutěže a zavazuje se, že v případě jakéhokoli porušení těchto podmínek způsobené jeho zaviněním nahradí vzniklou škodu.

8. Další pravidla soutěže
Každý účastník soutěže může podat pouze jednu přihlášku. Nominace jiné osoby jako kandidáta nebrání účasti v soutěži. V souvislosti s podáním přihlášky nevzniká účastníkům soutěže nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži či na jakoukoli jinou finanční odměnu.
Pořadatel nenese odpovědnost za neúplné přihlášky.

Podle uvážení odborné poroty či pořadatele, může být požadováno, aby účastník soutěže předložil doklad o splnění některé z podmínek soutěže či jiné skutečnosti podstatné pro výběr vítěze.

Veškeré osobní údaje, kromě těch uvedených v přihlášce, shromážděné v souvislosti s konáním soutěže, slouží výhradně pro účely správy soutěže a budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Zásadami ochrany osobních údajů pořadatele.

Vítěz nese výhradní odpovědnost za splnění daňových povinností, které vznikly v souvislosti s jeho účastí v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit soutěž bez udělení ceny, zjistí-li se, že účastníci soutěže nesplnili stanovenépodmínky.

Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení těchto podmínek, si pořadatel vyhrazuje právo upustit od výplaty odměny účastníkům soutěže a/nebo požadovat po vítězi vrácení částky, která již byla vyplacena, pokud se kdykoli po udělení ceny vítězi zjistí, že: (a) jakákoli část z přihlašovacího materiálu je nepravdivá nebo zavádějící, (b) vítěz nebyl způsobilý k účasti v soutěži nebo (c), byly porušeny podmínky soutěže.

Soutěž GTP CR a tyto podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Veškeré nároky nebo spory vzniklé v souvislosti s konáním soutěže nebo těmito podmínkami podléhají pravomoci českých soudů.

Na dodržení pravidel ze strany pořadatele dohlíží společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Zprávu PwC můžete zobrazit zde.

Harmonogram GTP CR 2018

Harmonogram ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2018. Nominovat kandidáta a přihlásit se do ceny je možné od 1. ...

Více

Global Teacher Prize Czech Republic

Naši budoucnost spoluvytváří kvalitní vzdělávání a o něm rozhodují kvalitní učitelé. Chceme zvýšit prestiž učitelského ...

Více

Přihlášení do ceny

Přijímání přihlášek do prvního ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic bylo uzavřeno 25. 3. 2018. Do dalšího ...

Více
Slavnostní vyhlášení vítězů Global Teacher Prize Czech Republic 2017

Nominace

Přijímání nominací do prvního ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic bylo uzavřeno 25. 3. 2018. Do dalšího ...

Více

Kritéria

Řádně přihlášení účastníci soutěže Global Teacher Prize Czech Republic budou porotou hodnoceni na základně ...

Více

Porota

V porotě Global Teacher Prize Czech Republic jsou zastoupeni renomovaní odborníci z akademické, umělecké i soukromé ...

Více

Podporující osobnosti

Ceně Global Teacher Prize Czech Republic vyjádřila podporu řada osobností z různých oblastí veřejného ...

Více
Trofej pro vítěze Global Teacher Prize

Global Teacher Prize

The Global Teacher Prize je cena, kterou se každoročně oceňuje mimořádný učitel planety. Důraz při výběru těch ...

Více