Iveta MyškováZŠ a MŠ Okna

Pracuje v ZŠ a MŠ Okna v okrese Česká Lípa. Je ředitelkou tohoto zařízení, které se nachází na venkově
v Máchově kraji. Ve škole působí jako třídní učitelka 1. ročníku. Ve své třídě a celé škole se snaží
podporovat výuku hrou, individuální přístup, tvořivou a praktickou činnost, učení venku. Výuku čtení a
psaní propojuje s prožitkem, pohybem a hrou. Matematiku vyučuje podle prof. Hejného. Snaží se
respektovat každého žáka a podporovat ho v jeho rozvoji. Spolupracuje s asistentkou a dalšími pedagogy.
Jako nejdůležitější pro úspěch každého žáka a učitele považuje pozitivní klima školy, vzájemnou úctu,
respekt a spolupráci.
Podněcuje a rozvíjí tradiční kulturní a společenské akce, které slouží k rozvoji obce a regionu. Obnovila
spolupráci malotřídních škol Českolipska a aktivně se zapojuje při organizaci aktivit pro děti i pedagogy.
Spolupracuje s místní akční skupinou LAG Podralsko, je členkou řídícího výboru.
Podporuje realizaci projektů spolupráce zahraničních škol v Evropě v rámci projektu Erasmus+. Vzdělává
se v zahraničí formou kurzů a stínování.
Snaží se o realizaci motta školy ,,Škola s okny dokořán". Podporuje individuální vzdělávání a inkluzi,
spolupracuje s ekologickými organizacemi a odbornými pracovišti. Rozvíjí školu, která je otevřena
rodičům a veřejnosti.
Založila lesní třídu jako II. oddělení mateřské školy. Z malotřídní školy o dvou třídách se během
posledních pěti let stal plně organizovaný 1. stupeň. Proběhl pilotní rok provozu 6. třídy.
Finanční prostředky na fungování dětského klubu, rozvoj školní zahrady, sportovní a poznávací pobyty,
další školní aktivity získává z dotací od Libereckého kraje, Ministerstva školství, Ministerstva práce a
sociálních věcí, od nadací a sponzorů. Realizuje rekonstrukci půdních prostor budovy školy z dotace
IROP.