Petra AntlováZŠ Pardubice-Studánka

Vyučuje na ZŠ Pardubice-Studánka v Pardubicích matematiku na 2.stupni. Je učitelem, který
dává dětem výzvy dle jejich potřeb, tak aby objevily krásy matematiky, aby si každé dítě
z vyučovací hodiny něco odneslo. Ve své výuce uplatňuje principy Hejného metody. Aktivní
musí být žák, jedině on si způsobí, že se mu učení stane. Snaží se, aby každého žáka
(nadaného na matematiku i toho, co je nadaný v jiné oblasti, i toho se specifickými
potřebami) motivovala, ukázala jim možnosti, které matematika nabízí, protože je
přesvědčená, že kladný vztah k předmětu a zažívaná radost při výuce jsou to nejlepší vnitřní
motivací pro všechny. Dospěla k přesvědčení, že nejdůležitější podmínkou pro správný a
efektivní průběh vyučování je vytvořit bezpečné a podporující třídní klima, naplněné
vzájemnou důvěrou mezi učitelem a žákem, mezi žáky navzájem a rodičem dítěte. Tento
přístup k výuce sebou nese i změnu přístupu v hodnocení, proto se ve své výuce také snaží o
formativní hodnocení, které ji dává smysl a zapadá do principů Hejného Metody. Děti se učí
samostatně myslet, utvářet si vlastní názor, vážit si sebe sama, budovat si vlastní
sebedůvěru, rozvíjet své kritické myšlení, umět se rozhodovat, spolupracovat a vytvářet si
tak hodnoty pro svůj život do budoucna.
Působí jako lektor Hejného metody. V rámci nejrůznějších seminářů, konferencí a letních škol
má jako lektor možnost s dalšími učiteli sdílet své zkušenosti s výukou a touto cestou ukázat,
jak lze s dětmi při výuce pracovat tak, aby byli žáci motivovaní pro poznávání matematiky a
stali se nositeli svého učení.
Tři roky vedla kroužek pro děti, které chtějí řešit matematické a logické úlohy i mimo školní
rozvrh. Pravidelně pro tyto děti zprostředkovává účast na nejrůznějších matematických
soutěžích. Spolupracovala se SCIO v projektu jako garant a autor úloh. Je zapojena do
projektu Kolegiální podpory jako lektor Hejného metody a na své škole organizuje pravidelná
setkání s učiteli matematiky nejen Hejného metody.