Lenka BurešováZŠ Čeperka

Působí jako ředitelka na Základní škole v Čeperce, kde učí již 19 let. Během této doby se jí podařilo
oživit výuku ve škole a přivést do ní více žáků, zapojit obyvatele i rodiče žáků do volnočasových aktivit
a událostí, které ve vsi pořádá a rekonstruovat celou budovu školy. Díky ní se místní dění stalo
pestřejším a došlo ke zlepšení vztahů jak mezi obecním úřadem a školou, tak mezi obyvateli
navzájem.
Základním principem školy, kterou řídí, je podpora vzdělávání každého žáka. Velmi často
individualizuje výuku podle potřeb žáka. Společně promlouvají, radí se, diskutují, řeší a vzájemně se
učí. Systém pochval nebo důtek v její výuce neexistuje. Konkrétně – učí-li v 1. třídě, žáci pracují dle
svého tempa, dle svého nadání a zájmu. A tak je běžné, že některý žák pracuje již na úkolech pro žáky
starší (ze 2. třídy), jiný postupuje svým tempem, třeba pomaleji. Lekce často probíhají tak, že si samy
děti zvolí, na čem chtějí pracovat. Není důležité, kolik úkolů žák v hodině vyřeší, nejde o množství, ale
o porozumění. Inspirací je jí systém Montessori. Hodnotí zásadně slovně.
Podporuje a uplatňuje ve škole výuku v lekcích, v projektech - nejlépe formou tzv. " tandemové,
párové výuky." V Čeperce vytvořila se svým týmem systém tzv. lekcí - na podporu přírodovědné
gramotnosti se zaměřením na Place Based Education - Místně zakotvené učení. Mnoho témat a lekcí,
které realizuje během výuky vycházejí z místa, kde děti žijí. Vyučování přizpůsobuje aktuálním
potřebám (např. rostou-li houby, jde s žáky do lesa a zkoumají jejich druhy, když se přemnoží ploštice
děti se učí o nich apod.) Mnoho let také vyučuje čtení a psaní metodou Sfumato, kterou i školí jako
lektorka.
Spolupracuje s organizacemi na místní úrovni - obec Čeperka, místní spolky apod. Projekty školy,
zejména v oblasti životního prostředí, jsou částečně zaměřeny i na celou obec, její obyvatele a další
okolí, ne jen na žáky. Například Adventní setkání, oslavy Vánoc, zvyků a tradic, Letní slavnost apod.,
které vznikly na její popud, každoročně sbližují místní občany. Stojí také ve vedení pěveckého sboru
Čiperky, který dlouhodobě spolupracuje s Domovem důchodců Černožice. Zapojena byla i v projektu
European Agency - Raising the Achievement of All Learners in inclusive Education, kde se účastnila na
konferencí v Athénách, 2 x v Římě 2015 – 2017. Dále spolupracovala se SCIO. Klade velký důraz na
environmentální výchovu, působí jako koordinátor EVVO na škole, dále externě pracuji i pro
středisko SEVER v Horním Maršově. V rámci projektu CIVIS pro SEV Lipka Brno pracovala 3 roky v
sekci Didaktická platforma, dále na srovnávací analýze RVP. Působí také jako konzultantka v projektu
Mistři kolegiální podpory. Je členkou týmu mezinárodního projektu Leaders, který probíhá mezi ČR,
Slovenskem a Rakouskem.
Považuje za obrovské štěstí a dar, že může učit a doprovázet malé děti na cestě jejich životem a
každodenně se od nich učit. Důležitá je pro ni důvěra, která je základem pro vytváření dobrého
klimatu ve škole a nejen v ní. Věří, že tato důvěra a svoboda vytváří prostor pro růst osobní
zodpovědnosti každého a zároveň umožňuje růst celku.