Pavel MotyčkaArcibiskupské gymnázium, Kroměříž

Působí na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kde učí prosociální výchovu, základy společenských
věd a náboženskou výchovu. V této škole zároveň působí jako výchovný poradce.
Ve výuce se zaměřuje na rozvoj funkční gramotnosti a nácvik sociálních dovedností podle
trojstupňového modelu. Důležitý je pro něj samostatný názor žáka, který se může dynamicky vyvíjet
během společných diskuzí a je základem demokratického myšlení.
Pro mladého člověka je důležité prožít si v životě také náročný zážitek. Proto připravuje různé
projekty, především 150km pěší pouť do Santiaga de Compostella, na kterou se svými studenty
opakovaně vyráží.
V Kroměříži stál za zrodem Montessori tříd na jedné z městských ZŠ a MŠ. Ve městě inicioval vznik
studentského Majálesu a městského žákovského parlamentu. Je předsedou školského výboru
Zlínského kraje.
S kolegy stojí za vytvořením doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova pro ZŠ. Efekty etické
výchovy v praxi ověřoval během experimentálního výzkumu, který realizoval v rámci svého
doktorského studia pedagogiky. Koordinoval vznik učebnice Etické výchovy pro základní školy a nyní
s kolektivem autorů pracuje na učebnici Etické výchovy pro střední školy. Je metodikem a lektorem
etické výchovy a autorem námětů a metodiky k audiovizuální pomůcce Agent KIX. Dlouhodobě
spolupracoval s Českým rozhlasem Brno na popularizaci výchovy.
V poslední době se zabývá systematickým tutoringem pro žáky středních škol. Pracuje na založení
Akademie gramotností pro 21. století.